Models mirror
miss sri lanka 2012 vinu siriwardan
images (0)
Ishara blue 2
images (10)
sandaruwan and surangi wedding
images (18)
Deena Tissera
images (8)
  Song of the Day - Lyrics
Selena Pinne
mihidum athare obwa
Pem Banda Sith Banda
asenne kawadada mage
Ma Ithin Yanna Yanaw
Amma Kenek
  Films
A Tale Of Two Sister
Marrying the Mafia 4
Kapatikama sinhala f
Snakes On A Plane
CHALOO (2013)
Ohoma Yan with Ten
  Cartoons
Wana Saraa 2014-12-3
Cow The Boy Show
DIYA DAGAYA -(13) 20
ALI MALLI MAMAI 29
KIRISHNA KUMARUGE KA
Silvester andTweety
  Ladies Article
Ñlka ,sj¾ ´ï,Ü
Mar 13, 2017  Views 376
;¨ ur ur uia lkafka wehs
May 24, 2016  Views 2408
k;a;,g ri lEu j¾.
Dec 16, 2015  Views 2842
Sep 07, 2013  Views 2325
läirlu" Wkkaÿj" ms<sfj< ldka;djlg wjYH fohla''''
Jul 12, 2015  Views 2388
ñ;Hd u; ksid ,xldfj orejka yß
Dec 16, 2012  Views 2487
Aug 09, 2014  Views 2320
ksod .ekSu ld,h wmf;a yeÍula fkdfõ
Feb 23, 2013  Views 2309
ìka l¾â iu. ìïu,a jHxckh
Aug 30, 2017
view 169 times
0 Comments

ìka l¾â iu. ìïu,a jHxckh
wjYH o%jH
ìka l¾â .%Eï 500
ìïu,a .%Eï 250
.ïñßia lene,s f;a ye¢ 1
f;,a iaj,amhla
rhsia jhska f;a ye¢ 2
¨kq .ia 2la
fidahd fidaia fïi ye¢ 2
Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 2
iy,a msá álla
iqÿ¨kq ìla 2 hs
l=vd b.qre lene,a,la
lE,s ñßia fïi ye¢ 1
rig wkqj ÆKq
f;,a álla

idod .kakd wdldrh
ìka l¾â ál l=vd fldgq lmd neo .kak' ìïu,a fidaod isyska ;Srej,g brd iy,a msá álla bi tho rkajka mdgg neo .kak' oeka ¨kq .ia ál fidaod w.f,a muK lene,s lmd .kak' b.qre" iqÿ¨kq ;,d .kak' n÷kla f.k f;,a iaj,amhla <sm ;nd r;ajk úg thg b.qre iqÿ¨kq oukak' lE,s ñßia' fidaia j¾. oukak' rhsia jhska álo oukak' rhsia jhska fkdue;s kï iqÿ úkdlsß álla oud iSks f;a ye¢ 1$2 muK tl;= lrkak' oeka neo.;a ìka l¾â lene,s ÆKq" neo.;a ìïu,a iu. ¨kqq fld<o tl;= lr l,jï lr .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *