Models mirror
sabeetha ruwanmali 2
images (7)
Madhavee Wathsala Anthony
images (10)
Shalani Tharaka New
images (15)
Hasha Rekshini
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Digada Sarisara
Rathu Rosa Mal Unmad
siyak au laba mageth
Hima Kandu Diya Wei
Watena Kandulu Pisal
sudu athirili matha
  Films
Ran Kevita 2
Ramcharan
Cinderella 2006
Divi Thibena Thuraa
Meeharaka
Ohoma Yan
  Cartoons
APE VIDYA KAMARE-201
YAKARI-(32) 2014-10-
FRANKLIN AND FRIENDS
Tin Tin
Pink Sinhala Cartoon
Raja KesBeywo -2-30
  Ladies Article
Tn;a lkiai,af,ka o@
Apr 30, 2016  Views 2496
Aug 19, 2014  Views 2411
Sep 25, 2014  Views 3708
Mar 03, 2013  Views 2449
we`.g oefkkak jHdhdu lrkak
Mar 08, 2014  Views 2459
Sep 06, 2012  Views 2401
kshfmd;= È,Sr wdidokhg f.dÿre jk wh
Jan 08, 2018  Views 106
Pre shoot tlla ie,iqï lsÍfï§ wksjd¾fhkau is;sh hq;= lreKq
Nov 25, 2016  Views 442
rij;a fmdf,dia ud¿jla
Dec 31, 2017
view 123 times
0 Comments

rij;a fmdf,dia ud¿jla;reK ìßkaoEjrekag ;shk f,dl= .eg¿jla" biair wïud f.or Whmq úÈyg lgg rig fmd‍f,dia ud¿jla msi .kafka fldfyduo lsh,…'fï ksid" jeä uykaishla ke;sj myiqfjka lgg rig fmdf,dia ud¿jla ms,sfh, lr .kak wdldrh wo wms l;d lrkjd…'

wjYH o%jH

fmdf,dia .‍%Eï 350 la
;lald,s f.ä 1 la
f.drld len,s 3 la
ly l=vq f;a yeÈ 1$4 la
wuq ;=kmy fïi yeÈ 1 la
neomq ;=kmy fïi yeÈ 2 la
ñßia l=vq fïi yeÈ 1 1$2 la
wUrd.;a iqÿ¿Kq fïi yeÈ 2 la
wUrd.;a b.=re f;a yeÈ 1 la
fmd,a lsß fldamam 1 1$2 la
r;= ¿Kq f.ä 10 la
wuq ñßia lr,a 1 la
lrmsxpd lsks;a;la
rïfma len,s 2 la
lrouqx.= 5 la
Wïn,lv fïi yeÈ 1 la
¨Kq fïi yeÈ 1 la

ms<sfh, lrk wdldrh

uq,skau f;,a iaj,amhla Ndckhlg r;a úug oud thg r;= ¿Kq" wuq ñßia" lrmsxpd" rñfma" b.=re" lrouqx.=" l=reÿ" Wïn,lv" iqÿ ¿Kq iy ;lald,s oud f;ñmrdÿ lr .kak'
oeka thg lmd.;a fmdf,dia tl;= lrf.k fydÈka ñY‍% lr.kak'
fuhg ñßia l=vq" neomq ;=kmy l=vq" wuq ;=kmy l=vq" f.drld" ly l=vq iy ¨Kq l=vq oud l,jï lrf.k j;=r tl;= lr.kak'
oeka mshklska jid fmdf<dia len,s fuf,la jk;=re ;ïnd .kak' fmdf,dia fydÈka ;eñnqKq miq thg fmd,a lsß oud ysfok ;=re ñks;a;= 10 la muK msi.kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *