Models mirror
Rithu Akarsha
images (40)
Thilini gunasekara
images (37)
Teena Shanell Fernando Wardrobe
images (9)
Kaushalya Madhavi
images (58)
  Song of the Day - Lyrics
Visekara Arumaththi
Kanda Suriduni Obe O
Adare Kiya (As Katha
Gamane Gim Niw Eda
wassanayata
Pem Banda Sith Banda
  Films
Aragalaya - Sinhala
Apeksha - Sinhala Mo
Dhill
Andhrawala
Double Attack
ANBE SIVAM
  Cartoons
SCOOBY DOO (189) 201
ROBIN HOOD -34
Kadiyai Thadiyai
FRANKLIN AND FRIENDS
SUTINMAATIN (43) 201
BAT PAT-02
  Ladies Article
Jul 28, 2013  Views 3170
Apr 01, 2013  Views 2453
fmaYs j¾Okhg ikaê Yla;su;a lsÍug l< hq;= jHdhdï 
Jul 13, 2014  Views 2638
Jul 09, 2013  Views 2511
Apr 01, 2013  Views 2604
Nov 14, 2012  Views 2502
f,dalfha m%:u .¾NdIh noaOlsÍu
Aug 18, 2012  Views 2519
Sep 07, 2013  Views 2533
ksjdvqj ;j;a rij;a lr.ksuq
Jan 04, 2018
view 103 times
0 Comments

ksjdvqj ;j;a rij;a lr.ksuqúfYaI wuq;a;kaf.a lEu fïihg iqÿiq fï wdydrh m%Odk wdydr fõ,g m<uqj .ekSu i|yd ilik ,o i,dohla' wdydr fõ,lg m<uqj fujeks i,dohla .ekSfuka miq iqma tlla" l=vd nka tlla" ng¾ iu. wdydrhg .kak mq¿jka' fï ish,a,g miq m%Odk wdydr fõ, wkqNj l, yelshs' idudkHfhka ngysr wjkay,l§ fï l%uh wkq.ukh l,;a Bg fjkia f,i Tfí reÑl;ajh mßÈ wjia:djg WÑ; f,i fuh wdydr fõ,g tl;= lr.;a yelshs'

f,dl= biaika iu. w,s.eg fmar i,doh

wjYH o%jH

f,dl= biaika .%Eï 500
bÿKq w,s.eg fmar f.ä nd.hla
l=vdjg lmd.;a ie,aoß fïi ye¢ 1
isyskaj lmd.;a W¿yd,a fld< f;a ye¢ 2
fm;s lmd.;a fnd;a;ï ìï u,a .%Eï 100
whsia n¾.a i,do fld< w.f,a leg lmd
ÆKq yd .ïñßia wjYH rihg
fufhdaksia fidaia ñ,s ,Sg¾ 150
foys hqI f;a ye¢ 1
r;= wem,a f.ä 1 ^leg lmd&
mdia,s b;a;la
Ñ,S fidaia f;a ye¢ 1^meKs iy weUq,a rifhka hq;a gqneiaflda fidaia .ekSug yelskï jvd;a iqÿiqhs&

idok l%uh

biaika Yqoao lr ;ïnkak' bkamiq folg lmkak' w,s .eg fmar leg lmkak' fï j¾. fol n÷klg oud thg wem,a ie,aÈß" W¿yd,a fld<" ìïu,a" whsia n¾.a i,do fld<" fufhdaksia fidaia" foys hqI" ÆKq" .ïñßia iy fidaia ñY% lr mdia,s b;a;la .ikak' oeka fïihg hjkak' fjkia rihl fjkia lEul rih i;=áka ú|.kak '


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *