Models mirror
Nadeesha Hemamali blue
images (17)
Thushi Lakmali
images (25)
Yureni and Paba dance
images (26)
Biyanka pahathkumbura
images (6)
  Song of the Day - Lyrics
Hathra Kendare
Iwru Thala Ganga Bas
Oba Mata Tharuwaki G
Duwe Nuba Mage Prana
Ma Neth Kadalle
Amma Sandaki
  Films
Kyon Ki
Anjalika
Re Deniyal Dawal Mig
Tamil Full Movie
Peeter One
ko hathuro sinhala f
  Cartoons
KUNG FU (58) 2014-12
PAN PASIDUWAN 25
Sapa Duka Harana Mee
Kawuda Boy - Aluth A
KIRISHNA KUMARUGE KA
GIRIPURA ATHTHO 13
  Ladies Article
mshhqrej, yev 07la''` yevhg .e,fmk ;sirmgh f;dard .kafka fufyuhs'''
Mar 15, 2016  Views 2584
l=iaisfha jev myiq lrk WmlrK j,ska
Oct 11, 2012  Views 2349
Nov 26, 2014  Views 2417
;rndrelu wvqlr .;af;d;a f,v f.dvlau wvqf
Aug 14, 2012  Views 2377
mshhqre f.äj,g ìhúh hq;=o@
Mar 29, 2013  Views 2264
.¾NdIh bj;a lrkak jqfKd;a@
Aug 08, 2014  Views 2358
uf.a fmïj;d ug;a jvd uf.a fomdj,g wdofrhs
Mar 11, 2014  Views 2464
j kegfjk i w`Mjd
Apr 09, 2015  Views 2628
ksjdvqj ;j;a rij;a lr.ksuq
Jan 04, 2018
view 26 times
0 Comments

ksjdvqj ;j;a rij;a lr.ksuqúfYaI wuq;a;kaf.a lEu fïihg iqÿiq fï wdydrh m%Odk wdydr fõ,g m<uqj .ekSu i|yd ilik ,o i,dohla' wdydr fõ,lg m<uqj fujeks i,dohla .ekSfuka miq iqma tlla" l=vd nka tlla" ng¾ iu. wdydrhg .kak mq¿jka' fï ish,a,g miq m%Odk wdydr fõ, wkqNj l, yelshs' idudkHfhka ngysr wjkay,l§ fï l%uh wkq.ukh l,;a Bg fjkia f,i Tfí reÑl;ajh mßÈ wjia:djg WÑ; f,i fuh wdydr fõ,g tl;= lr.;a yelshs'

f,dl= biaika iu. w,s.eg fmar i,doh

wjYH o%jH

f,dl= biaika .%Eï 500
bÿKq w,s.eg fmar f.ä nd.hla
l=vdjg lmd.;a ie,aoß fïi ye¢ 1
isyskaj lmd.;a W¿yd,a fld< f;a ye¢ 2
fm;s lmd.;a fnd;a;ï ìï u,a .%Eï 100
whsia n¾.a i,do fld< w.f,a leg lmd
ÆKq yd .ïñßia wjYH rihg
fufhdaksia fidaia ñ,s ,Sg¾ 150
foys hqI f;a ye¢ 1
r;= wem,a f.ä 1 ^leg lmd&
mdia,s b;a;la
Ñ,S fidaia f;a ye¢ 1^meKs iy weUq,a rifhka hq;a gqneiaflda fidaia .ekSug yelskï jvd;a iqÿiqhs&

idok l%uh

biaika Yqoao lr ;ïnkak' bkamiq folg lmkak' w,s .eg fmar leg lmkak' fï j¾. fol n÷klg oud thg wem,a ie,aÈß" W¿yd,a fld<" ìïu,a" whsia n¾.a i,do fld<" fufhdaksia fidaia" foys hqI" ÆKq" .ïñßia iy fidaia ñY% lr mdia,s b;a;la .ikak' oeka fïihg hjkak' fjkia rihl fjkia lEul rih i;=áka ú|.kak '


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *