Models mirror
Shani model
images (11)
Pawani Madushani Wijesinghe
images (10)
Nilusha leg
images (8)
kajal agarwal wallpapers
images (24)
  Song of the Day - Lyrics
Gaman Magak Thibunad
kauruda pawi pawi th
A Neela Nethu Sala
Me As Diha Balan Dan
Manaloli Manamaliye
Dahasin Sadi Pem Sit
  Films
The Soul Guardians
Kushi
Aksharaya 21+ Sinhal
Asylum
Mera Haque
Kela Mal
  Cartoons
Oggy Saha Karapothth
Pink Panther (23) 20
SCOOBY DOO (171) 201
MAD 2014-07-30
JIMMY -08
ALI MALLI MAMAI 09
  Ladies Article
Jul 15, 2013  Views 2360
orejka udkisl frda.Ska ùug jdÑl yd YdÍßl oඬqjï iDcqju n,mdkjd
Feb 07, 2018  Views 17
Apr 01, 2013  Views 2463
Nov 22, 2012  Views 3974
Dec 17, 2012  Views 4122
May 07, 2015  Views 2594
Aug 09, 2012  Views 3535
ks;ru W.=rg fiu tkjd fiïm%;sYHdjo@ mSkio@
Jun 26, 2015  Views 2501
jd; fodIhg ys;lr wdydr
Jan 18, 2018
view 45 times
0 Comments

jd; fodIhg ys;lr wdydr

weda4

wdhq¾fõo ffjoH úoHdjg wkqj wmg f,v frda. we;s ùug n,mdk fya;= ;=kla‌ we;' tkï jd;" ms; iy lM hk ;=ka fodaIhkah' fuu ;=ka fodaI fldam ùfuka wmg fndfyda f,v frda. u;= fõ'

fiï frda." WordndO" ykaÈm;a frda. wdÈh m%Odk jYfhka wmg fuys§ u;= jk frda.dndOhkaah'

ta ksid fuu ;=ka fodaI fldaam fkdjk wdydr mdk .ekSug wm yels iEu wjia‌:djlu lghq;= l< hq;=h'

jd;h fldam fkdjk wdydr

m,;=re

w,s.eg fmar" flfi,a" fpß" rgb¢" .ia‌,nq" wkakdis" fodvï" wU

t<j¿

msisk ,o lerÜ‌" r;= w," msms[aÆ" oU," ,Sla‌ia‌" nKa‌avla‌ld

OdkH

yd,a j¾." ;sß.q msá" msisk ,o ´áia‌" ;ïm,

rks, l=,fha OdkH

lr,a fnda. ^r;=& uqx" fidahd lsß" fidahd Öia‌" fidahd" fidfiacia‌

lsß wdydr

ng¾" Öia‌" t<lsß" .sf;,a" t¿ lsß" whsia‌l%S%ï

i;a;aj wdydr

.j uia‌" l=l=¿ uia‌" ì;a;r" ;drd uia‌" uqyqÿ ud¿" uqyqÿ wdydr" l+ksia‌fida

l=¿ nvq

l¿ .ïñßia‌" wU pÜ‌ks" fld;a;u,a,s fld<" foys" f,uka" wn" ¨kq" ;dla‌ld,sj,ska iEÿ fidaia‌ j¾.

f;,a j¾.

.sf;,a" T,sõ f;,a" ;, f;,a

ìu j¾.

wduka lsß" fldaudßld hqI" lerÜ‌ hqI" ñÈ hqI" wU hqI" fpß hqI

fuu wdydr j¾. .ekSfuka jd;h fldamùu ksid u;= jk frda.j,ska je<lsh yelsh'

jd;h fldam jk mqoa.,hka fuu wdydr .ekSfï§ ksis wdhq¾fõo ffjoH Wmfoia‌ u; tajd .ekSu jvd;a iqÿiqh'

wdhq¾fõo m%cd fi!LH m%j¾Ok fiajh fi!LH fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HdxYh

,nk i;sfha ms;g ys;lr wdydr

ixia‌lrKh - Wmd,s o fiarï - jika;d Y%shdldka;s


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *