Models mirror
Shalini Nanayakkara
images (9)
Kaveesha Ayeshani model
images (37)
Udari Kaushalya Tennakoon
images (12)
Nisandi
images (7)
  Song of the Day - Lyrics
sihina kandak obe ad
Oya Ru Soba
Perada Mawusina
Wasana Wewa Wasana W
Hitha Mithuru Sulaga
Manaloli Manamaliye
  Films
No Mercy 2010
Vegetarian 2010 Kor
Badrinath Hindi Dubb
Ira Langa Wadiy
Run 2 U
Challengers
  Cartoons
AUSTIN and JUSTIN
The Garfield Show Si
MAD 2014-03-31
KUNGFU PANCHO -10
Sapa Duka Harana Mee
AUSTIN and JUSTIN 20
  Ladies Article
uq;%d wudre i`.jdf.k bkak tmd
Oct 29, 2015  Views 2473
May 13, 2013  Views 3173
Dec 31, 2012  Views 2788
Oct 22, 2012  Views 2465
ikaiqka jQ is; Tf ;hg iekiSu ,ndfoa
Jul 24, 2014  Views 2345
ix.S; Ñls;aidfjka Táiï orejkaf.a yelshdj by<g
Jan 05, 2018  Views 56
Feb 26, 2014  Views 3769
mshhqre mrslaIdj lkshu lr .kak
Mar 15, 2016  Views 2571
riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Jan 20, 2018
view 49 times
0 Comments

riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Popcorn hka f,dalh mqrdu b;du;au ckm%sh wdydrhla' wm fndfyda úg mqreÿj isákqfha ieliQ fmdma fldaka fj<|mf<ka ñ,g .ekSughs' kuq;a ñ, fïjdhys l,a ;nd.ekSug úúO o%jH tl;= lr,d ;fnk ksid kejqï rihla oefkkafka keye' tksid rig .=Kg msßisÿjg fukak fï úÈyg f.or§u yod.kak''

wjYH o%jH

bß.q weg fldamam 1$2
ng¾ fïi ye¢ 5
ri wkqj ÆKq
f,dl= idiamdkla iy mshkla

idod .kakd whqre

m<uqfjkau idiamdkg ng¾ ál oud uo .skafka fyd¢ka r;a lr.kak' ng¾ ál r;a jq oeka bß.q weg ál tlalr mshfkka jikak' bß.q weg ál r;a ù Wv mkskakg mgka .;a miq fifuka mshk bj;a lr ishÆ fmdß msmsfrk ;=re Ndckh bÈßhg iy miqmig fid,jkak' ri wkqj ÆKq tl;= lr W÷fkka bj;a lr .kak'

leu;s kï iSks leru,a" meKs" udIafuf,da" fpdl,Ü" ñßia wd§ úúO rihka o tl;= lr .ekSugo yelsh' fl;rï rij;a jQjo wdydrhg .ekSfï § wêl iSks" meKs"j¾Kl fuka u ÆKq oeuQ fmdma fldaka muKg jvd wdydrhg fkd.ekSug kï wksjd¾hfhkau u;l ;nd .; hq;=h'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *