Models mirror
Melani
images (6)
sheroni
images (11)
Bride of The Word 2012
images (40)
Gresha
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
wen wenna puluwannam
Banen Bada
pin pat as ekak ranp
Dahasin Sadi Pem Sit
Suwanda Hamana Bilid
Dethola Noki De Dene
  Films
G I Jane Full Movie
Sath Kampa
Liar Game
A Dirty Carnival 200
gayathri
Love 94
  Cartoons
ROBINSON ANDARAYA 06
Chandi Sinhala Carto
Dasawak da Kakuluwek
Ben Ten 09.09.2013
SUTINMAATIN (139)
BEN10 - (18) 2015-04
  Ladies Article
uiska ri.ekajQ fjd,jka fmaiaá
Feb 12, 2015  Views 2428
Dec 15, 2014  Views 2520
iamhsis Ñ,s fmdfgfgda
Aug 09, 2016  Views 508
ore m, ke;s whg oshqKqu m%;sldrj,ska iykh i,ik yeá fukak
Jul 04, 2017  Views 374
fm%I¾ l=lrfha wdydr msiSfï m%fhdack
Jul 15, 2015  Views 2584
Tn;a fï frda.fha f.dÿrlao
Jun 23, 2018  Views 18
Jul 15, 2013  Views 3706
mshhqre ms<sld y÷kd.ekSfuka iqjlr.; yelshs
Sep 30, 2015  Views 2499
riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿj
Mar 05, 2018
view 325 times
0 Comments

riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿjwjYH o%jH

f;dar ud¿ .%Eï 500
wuqñßia lr,a 3 hs
wuqb.qre lene,a,la
iqÿ¨kq ìla 3hs
f.drld b;s 2la
.ïñßia fïi ye¢ 1
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
mdkamsá fïi ye¢ 2
ñkaÑ fld< ñgla
‍fmd,af;,a álla
f,dl=¨kq f.ä 2-3la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla

idok wdldrh

ud¿ fm;s fidaod thg ÆKq" .ïñßia" ly lvq" ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq" f.drld" l=re÷‍fmd;= oud j;=r álla tl;= lr ;eïfnkakg yßkak' kgdf.k tk úg f,dl=jg lmd.;a ¨kq fm;s iy Èla w;g m,d.;a wuqñßia tl;= lrkak' oeka <sfmka nd ud¿ fm;s ¨kq" wuqñßia ál fírd me;,s §ishl wvqla lr .kak' biau ál fjkalr fjku ;nd .kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;a lrkak' mdka msá tl;= lr nefokakg yßkak' oeka l+re.dñkau ud¿ biau ál oud fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka idod.;a fidaia tl ud¿ fm;s Wäka j;alrkak' fidaod msßisÿ lr.;a ñkaÑ fld< isyskaj lmd Wäka bi fïihg hjkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *