f.j;a; ,iaik lruq
Mar 01, 2017   view 262 times

f.j;a; ,iaik lruq

ksji ms<sfj, lrk wÆ;a fuj,ï
Dec 27, 2016   view 405 times

ksji ms<sfj, lrk wÆ;a fuj,ï

YS;lrKh l<uKdlrKh lrkak fï ámaia 8ka oek.kak
Nov 30, 2016   view 305 times


YS;lrKh l<uKdlrKh lrkak fï ámaia 8ka oek.kak

úÿ,s ì, wvqjk l%u
Nov 25, 2016   view 271 times

úÿ,s ì, wvqjk l%u

iajhx /lshdjg TSlsâ
Aug 24, 2016   view 988 times

iajhx /lshdjg TSlsâ

fus foaj,a YS;lrKfha ;nkakMmd
Aug 18, 2016   view 803 times

fus foaj,a YS;lrKfha ;nkakMmd

Broke fn%da@ i,a,s ke;s ldf,a ;sfhk ldf,g;a jvd fyd¢ka f.jkak fukak kshu T;a;= 8la
Aug 15, 2016   view 363 times

Broke fn%da@ i,a,s ke;s ldf,a ;sfhk ldf,g;a jvd fyd¢ka f.jkak fukak kshu T;a;= 8la

uq`M;ekaf.a jev myiq lrk l%u
Aug 13, 2016   view 385 times

uq`M;ekaf.a jev myiq lrk l%u

 

Tn wඬjmq f,dl= la,Sksx jev f,aisu f,ais lrk mqxÑ jev 6la
Jul 06, 2016   view 2447 times

Tn wඬjmq f,dl= la,Sksx jev f,aisu f,ais lrk mqxÑ jev 6la

fm%I¾ l=lrfha wdydr msiSfï m%fhdack
Jul 15, 2015   view 2306 times

fm%I¾ l=lrfha wdydr msiSfï m%fhdack

läirlu" Wkkaÿj" ms<sfj< ldka;djlg wjYH fohla''''
Jul 12, 2015   view 2274 times

läirlu" Wkkaÿj" ms<sfj< ldka;djlg wjYH fohla''''

Feb 14, 2015   view 2316 times
Nov 09, 2014   view 2344 times
Oct 29, 2014   view 2316 times
Oct 18, 2014   view 2319 times
Oct 07, 2014   view 2299 times
Sep 25, 2014   view 2436 times
Sep 19, 2014   view 2343 times
Sep 12, 2014   view 2298 times
Sep 04, 2014   view 2319 times
f.or jev myiqjg lr .ekSug
Aug 28, 2014   view 2395 times

f.or jev myiqjg lr .ekSug

NdKav yd WmlrK ñ,g .ekSu
Aug 19, 2014   view 2289 times

NdKav yd WmlrK ñ,g .ekSu

Aug 08, 2014   view 2308 times
,iaik ksfjila iy ñÿ,la
Aug 07, 2014   view 2314 times

,iaik ksfjila iy ñÿ,la

fldaK udi j, ksjdi iE§u iqno@
Jul 17, 2014   view 2310 times

fldaK udi j, ksjdi iE§u iqno@

Jul 10, 2014   view 2321 times
May 22, 2014   view 2308 times
ngysr fodrgqj wiqno hy`tj
May 22, 2014   view 2282 times

ngysr fodrgqj wiqno hy`tj

fodaI ke;s jdikdj we;s ksfjila
May 19, 2014   view 2320 times

fodaI ke;s jdikdj we;s ksfjila

r;a;rka jákd f.j;= j.djla
May 12, 2014   view 6607 times

r;a;rka jákd f.j;= j.djla

  Models mirror
Miss Bikini Universe 2013
images (80)
Dilshi Priyarangika
images (16)
Dilshi Priyarangika new
images (13)
pushpika de silva
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Kurutu Ga Gee Pothe
Mal Pokuru Pokuru Ay
Ada Deegeka
Me Mey Gaha Yata
Oba Dakumen
Sulanga Wage
  Films
Gucci Girls
Ammo Bomma 2001
Enemy of the State
doom 3
Kula Geya
Alimankada sinhala f
  Cartoons
NIM NETHI KATHAWA 01
DUCK DODGERS (32) 20
Fantastic Four 01
Sindui Bindui 04
ALI MALLI MAMAI 91
ELECTRO BOY 12-10